Preventie- en Integriteitsbeleid

Het bestuur van VCS vindt een veilig sportklimaat binnen haar vereniging van groot
belang en wil de kans op ongewenst gedrag (mishandeling (lichamelijk en geestelijk),
diefstal, seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik, intimidatie, het afreageren
van frustraties) zo klein mogelijk maken. Daarom heeft het bestuur gedragsregels
vastgesteld en wordt er van vrijwilligers die in een machtspositie (kunnen) staan ten
opzichte van de leden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Voor welke vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd?
Het bestuur heeft besloten dat deze regeling geldt voor alle bestuursleden en alle
(assistent) trainers. Hoewel ook scheidsrechters in een machtspositie staan tegenover de
jeugd bij het arbitreren van de wedstrijden, wordt voor hen een VOG niet verplicht. Het
bestuur kan hier in bijzondere gevallen van afwijken. Voor alle (overige) commissieleden
en vrijwilligers geldt dus geen VOG-plicht.

Wat te doen als de vrijwilliger geen VOG wil aanvragen of geen VOG kan overleggen
In principe zouden deze vrijwilligers uitgesloten moeten worden van activiteiten binnen
de vereniging. In geval van trainingen waarbij ze met jeugdleden in aanraking komen, is
dat 100% uitgesloten. In andere gevallen biedt het bestuur de betreffende vrijwilliger
een gesprek aan. Het is aan de vrijwilliger om te bepalen of hij/zij daarover een open
gesprek met de vereniging aan wil gaan. Het bestuur beslist uiteindelijk over de inzet van
de vrijwilliger.

Geldigheidsduur van de VOG
VCS hanteert een geldigheidsduur van de VOG van vijf jaar. Na vijf jaar dient dus een
nieuw VOG aangevraagd te worden. De secretaris neemt hiertoe het initiatief.

Gedragsregels
VCS heeft haar gedragsregels vastgelegd in de Gedragsregels VCS. Deze worden
gepubliceerd op de website en jaarlijks, indien nodig, geactualiseerd. 

De gedragsregels maken duidelijk waar men zich in de vereniging aan dient te houden en
dat grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie niet getolereerd worden binnen
de vereniging. Het betreft gedragsregels voor zowel leden, vrijwilligers, trainers als
ouders van jeugdleden.

Aannamebeleid
Voor alle functies in de vereniging waarvoor een VOG verplicht is, wordt ook, als
onderdeel van het integriteitsbeleid beleid, een intakegesprek gevoerd.
Met een nieuwe (assistent)trainer wordt, voordat deze wordt aangesteld, een
intakegesprek gevoerd door twee leden van het bestuur. Er kunnen referenties
opgevraagd worden.

Meldregeling voor klachten, problemen e.d.
Leden of ouders van jeugdleden die ongewenst gedrag of overtreding van de
gedragsregels constateren, kunnen deze melden bij het bestuur. Afhankelijk van de
klacht en in overleg met betrokkenen behandelt het bestuur deze klacht. Zie ook het
kopje meld- en handelingsprotocol.

Op welke punten wordt iemand getoetst voor de VOG
Het bestuur neemt altijd de eerste actie bij een VOG-aanvraag. Bij de aanvraag dient het
bestuur aan te geven op welke punten ze wil dat de desbetreffende persoon getoetst
wordt. Wanneer het iemand is die in zijn of haar functie te maken heeft met kinderen of
kwetsbare groepen, dan moet de persoon in ieder geval gescreend worden op ‘informatie’
en ‘personen’.

Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen
op de naam van de aanvrager staan. Als er sprake is van strafbare gedragingen, dan
beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of deze
relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld
voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie
van accountant. Bij de aanvraag wordt daarom aangegeven voor welke functie deze
wordt aangevraagd en op welke aspecten moet worden getoetst. Is er geen reden om
aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor uw VOG
is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Meld- en handelingsprotocol
Stap 1. Als iemand een incident constateert of vermoedt, meldt hij/zij dat bij het bestuur.
Stap 2. Afhankelijk van de aard en omvang van het gerapporteerde incident besluit het
bestuur over tijdelijke schorsing van betrokkenen. Het bestuur besluit over schorsing. In
geval van seksuele intimidatie, vechten of criminele handelingen vindt altijd tijdelijke
schorsing plaats.
Stap 3. Het bestuur deelt de eventuele sancties mee aan betrokkenen en wijst op de
mogelijkheden van het instellen van beroep bij de Commissie van Beroep. De rapportage
wordt NIET openbaar gemaakt, maar, op verzoek, wel met de direct betrokkenen,
gedeeld.
Stap 4. Een eventuele procedure bij de Commissie van Beroep op verzoek van
betrokkenen. Het besluit van de Commissie van Beroep is bindend.

Administratieve zaken
• De secretaris van de vereniging is de contactpersoon VOG (de VOG-aanvraag
voorbereiden, het aanvragen van de eHerkenning, controleren of de VOG’s
zijn aangeleverd, de administratie van de VOG bijhouden en contactpersoon
voor Nevobo).
• Indien gewenst kan het bestuur referenties opvragen voor het aanstellen van
een nieuwe trainer.
• Het bestuur stelt de trainers op de hoogte over de afspraken die binnen de
club zijn gemaakt over de gedragscode en het aanvragen van de VOG.
• De leden zijn op de hoogte gebracht op de ledenvergadering in 2023 en
verder wordt deze informatie opgenomen en bijgehouden via de website van
de vereniging.
• Let op! De VOG mag niet gekopieerd of gescand worden

 

 
 
 
E-mail
Info